Bub – V 80

V 80 014 der DB

550

Uhrwerksversion mit Bremse, Vorwärts und Rückwärtsfahrt

1050

4,5 V, DC

1450

12V, DC

1456

12V, DC, „Bub“ – Popular

leider kein Bild

1556

10V, DC

Neue Kupplung

© Mai 15 Rainer Haug